Skip to content
You are here:
การบริหารภาพลักษณ์ที่ดี

?

การให้บริการขนส่งของบริษัทเป็นการให้บริการกับลูกค้าแบบ Outsourcing ทำให้บริษัทเสมือนเป็นตัวแทนของลูกค้า
ในการขนส่งเคมีภัณฑ์ หรือสินค้าให้กับบริษัทผู้ว่าจ้าง ขนส่ง ตระหนักดีว่านอกจากบริการงานขนส่งที่ปลอดภัยและรวดเร็ว บริษัทยังมีหน้าที่เป็นตัวแทนเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของลูกค้าสู่สาธารณชนด้วย
ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยการรักษารถของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย
มีสภาพสมบูรณ์ อันจะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้พบเห็น ถึงความมีวินัยในการขนส่ง นอกจากนั้นพนักงานขับรถจะแต่งกาย
ด้วยเครื่องแบบที่สะอาดเรียบร้อย พร้อมได้รับการอบรมให้มีกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนน้อม พร้อมให้บริการที่ดี


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลขที่ 36/5 หมู่1 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ 038-090-778
โทรสาร 038-090-978
อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
---------------------------------------------------------------------
ส่งต่อให้เพื่อน l จดหมายอีเล็กทรอนิค l เช็คเว็ปเมล์