Skip to content
You are here:
การให้บริการที่มุ่งเน้นความปลอดภัย
ความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริการขนส่งโดยเฉพาะธุรกิจการผลิตรถยนต์ในปัจจุบัน
ที่ต้องอาศัยปัจจัยในด้านของเวลาและคุณภาพที่แม่นยำในระบบ Just in Time เวลาและคุณภาพ
เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการให้บริการ หรือความประมาทในการขนส่งก็จะนำมาซึ่งความเสียหายที่ร้ายแรงได้
ดังนั้นกลยุทธ์ที่สำคัญเป็นอับดับหนึ่งของบริษัท คือ
การบริหารงานขนส่งด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและแม่นยำสูงทุกขั้นตอนของ
การให้บริการบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นอันดับแรกด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
โดยพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานขนส่ง ซึ่งจะมีกระบวนการปฏิบัติ งานที่แตกต่างกัน
ระหว่างสินค้าที่ทำการขนส่ง นอกจากนั้นคุณภาพของบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานขับรถถือเป็นปัจจัยสำคัญ
ของงานบริการขนส่งที่ปลอดภัย เพราะพนักงานขับรถจะเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่ง
ตั้งแต่ออกจากจุดรับสินค้าจนถึงปลายทาง ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับบุคลากร
โดยเฉพาะพนักงานขับรถ ซึ่งต้องผ่านการทดสอบ ก่อนเข้าทำงาน และต้องได้รับการอบรมก่อนที่จะปฏิบัติงานจริง
และบริษัทยังจัดให้มีโบนัสขับขี่ปลอดภัย คือให้รางวัลกับพนักงานขับรถที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งผลจากกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยส่งผลให้ตั้งแต่บริษัทเปิดดำเนินการมารถขนส่งของบริษัทยังไม่เคย เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเลย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลขที่ 36/5 หมู่1 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ 038-090-778
โทรสาร 038-090-978
อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
---------------------------------------------------------------------
ส่งต่อให้เพื่อน l จดหมายอีเล็กทรอนิค l เช็คเว็ปเมล์