Skip to content
You are here:
สาส์นจากกรรมการผู้บริหาร
ผมในฐานะกรรมการบริษัท ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัด มีความยินดีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาในระยะเวลาที่ยาวนาน
จนประสบความสำเร็จในฐานะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจบริการด้านขนส่งจนเป็นที่ยอมรับจากแวดวงธุรกิจการขนส่ง
ในเมืองไทยเป็นอย่างดี

ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการด้านการขนส่งได้พัฒนาไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการที่ครบวงจร
การนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้การบริหารการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO
การเลือกใช้รถบรรทุกที่มีสมรรถนะสูง และการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัท ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัด ดำเนินงานด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ จากทีมบริหารงานและบุคลาการ
ที่พร้อมเสมอในการให้บริการที่ดีที่สุด ทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความเป็นมืออาชีพ
ในการทำงานด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาวงการธุรกิจขนส่งต่อไป

การดำเนินงานที่สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องเกิดจากความรับผิดชอบ และความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน
ของการดำเนินงาน เพื่อให้สมกับที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดประสบการณ์
ในการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ อันเป็นรากฐานที่สำคัญที่ทำให้บริษัท ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัด
ก้าวไปด้วยความมั่นคงและเติบใหญ่ต่อไปในอนาคต-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลขที่ 36/5 หมู่1 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ 038-090-778
โทรสาร 038-090-978
อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
---------------------------------------------------------------------
ส่งต่อให้เพื่อน l จดหมายอีเล็กทรอนิค l เช็คเว็ปเมล์